Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đến hết ngày 02/3/2024
Ngày cập nhật 21/02/2024

Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được tổ chức đến hết ngày 02/3/2024.

Theo kế hoạch số 40/KH-UBND của UBND tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế thì thời gian niêm yết danh sách cử tri từ ngày 25/01/2024 đến hết ngày 25/02/2024; Tổ chức việc lấy ý kiến cử tri về Đề án từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 02/3/2024; Tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trước ngày 07/3/2024.

Đối tượng cử tri lấy ý kiến là công dân đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú tại địa phương, có từ đủ 18 tuổi trở lên, tính từ thời điểm từ ngày 24/01/2024 trở về trước.

Nội dung lấy ý kiến cử tri gồm: Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; Đề án chia thành phố Huế hiện hữu để thành lập thành 02 Quận phía Bắc và Quận phía Nam; Đề án sắp xếp, thành lập các quận, thị xã, huyện; Đề án sắp xếp, thành lập các phường, thị trấn, xã của các quận, thị xã, huyện.

Việc Lấy ý kiến cử tri sẽ được thực hiện bằng hình thức phát phiếu theo hộ gia đình. Mọi cử tri có quyền và nghĩa vụ tham gia lấy ý kiến. Mỗi cử tri có quyền thể hiện ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý vào Phiếu lấy ý kiến. Cử tri phải tự mình viết và ký vào Phiếu lấy ý kiến, không được nhờ người khác viết thay. Trường hợp cử tri không biết chữ, cử tri là người khuyết tật không tự đánh dấu và ký tên vào phiếu thì được nhờ người trong gia đình hoặc người thân viết hộ.

* Tài liu phc v ly ý kiến c tri v Đ án thành lp thành ph trc thuc Trung ương và sp xếp, thành lp đơn v hành chính cp huyn, cp xã trên cơ s đa gii hành chính tnh Tha Thiên Huế ti địa chỉ:

https://thuathienhue.gov.vn/Tin-tuc-su-kien/tid/Lay-y-kien-cu-tri-ve-De-an-thanh-lap-thanh-pho-truc-thuoc-Trung-uong-va-sap-xep-thanh-lap-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-cap-xa-den-het-ngay-0232024/newsid/B4B10845-C2BC-40C3-A99B-B11B009F29BB/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F?fbclid=IwAR3QLU-MkbswII2C-9ZUzgxLn5RchF5NztrkIlHKmJZMh_rTpTTV5Zx-7dM

 

theo: https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.250.544
Truy cập hiện tại 36