Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Vinh Hưng đẩy mạnh công công tác tuyên truyền Chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2024
Ngày cập nhật 29/03/2024

Trên cơ sở Kế hoạch số 901/KH-UBND ngày 23/12/2022 của UBND xã về chuyển đổi số trên địa bàn xã giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030, ngày 08/3/2024, UBND xã ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác Chuyển đổi số năm 2024

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Tuyên truyền các nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh và huyện, xã về phát triển chính quyền số, xây dựng xã hội số, phát triển kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực để thúc đẩy hoàn thành các nội dung trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị ; Nghị quyết 12-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số; Chương trình hành động số 120/CTr-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 49-KH/HU ngày 18/4/2022 của Huyện ủy Phú Lộc về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 901/KH-UBND ngày 23/12/2022 của UBND xã về thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn xã giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, tập trung các nội dung cụ thể sau:

1. Thông tin tuyên truyền những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số và kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số ở các cấp, các ngành, các địa phương.

2. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số.

3. Truyền thông về công tác cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh để góp phần tạo môi trường chính quyền thân thiện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục duy trì, giữ vững vị trí nhóm đầu của tỉnh về Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index).

4. Truyền thông về phát triển kinh tế số: thay đổi nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp trong việc chuyển đổi phương thức hoạt động của các lĩnh vực, ngành, nghề từ truyền thống sang ứng dụng công nghệ số để giảm chi phí, tăng năng suất lao động, thu hẹp khoảng cách phát triển.

5. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng đô thị thông minh như: giám sát camera, giám sát báo chí, giám sát dịch vụ hành chính, dịch vụ cảnh báo mạng lưới đô thị thông minh, phòng chống dịch bệnh...  các bộ quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức của con người trong giao tiếp trên môi trường mạng để hình thành cộng đồng công dân số và văn hóa số trên địa bàn xã.

 

HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn chuyển đổi số

a) Hình thức thực hiện: Triển khai tổ chức các hội nghị, hội thảo, tham gia hội thi về chuyển đổi số, lồng ghép tổ chức sinh hoạt, hội họp nhân dân để tổ chức tuyên truyền....

b) Bộ phận thực hiện: Văn hóa thông tin xã

c) Các đơn vị phối hợp: Các ban ngành, đoàn thể cấp xã, các thôn và cán bộ phụ trách Đài truyền thanh xã

d) Thời gian thực hiện: Năm 2024.

2. Tuyên truyền trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube....

a) Hình thức thực hiện: Xây dựng, duy trì các trang trang mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube....Thực hiện viết các tin, bài tuyên truyền về các chương trình, kế hoạch Chuyển đổi số của trung ương, tỉnh, huyện, xã.

b) Bộ phận thực hiện: Văn hóa thông tin xã

c) Các đơn vị phối hợp: Các ban ngành, đoàn thể cấp xã, các thôn và cán bộ phụ trách Đài truyền thanh xã

d) Thời gian thực hiện: Năm 2024.

3. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức trực quan

a) Hình thức thực hiện: Tiếp tục xây dựng chuyên trang, chuyên mục; tăng cường số lượng tin, bài, phóng sự, pano, poster, áp phích... về chuyển đổi số.

b) Bộ phận thực hiện: Văn hóa thông tin xã

c) Các đơn vị phối hợp: Các ban ngành, đoàn thể cấp xã, các thôn và cán bộ phụ trách Đài truyền thanh xã.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2024..

 

vinhhung.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.908.241
Truy cập hiện tại 689