Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Mục tiêu chất lượng năm 2022
Ngày cập nhật 20/03/2022

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ- UBND ngày 17/02/2022 của UBND xã Vinh Hưng)

1. Phấn đấu 12/12 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2022 đạt và vượt kế hoạch đề ra;

1. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 120 tỷ đồng

2. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5.563 triệu đồng

                 Trong đó: Thu cân đối ngân sách 1.162 triệu đồng

3. Tổng sản lượng lúa 530 tấn

4. Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 1248 tấn

Trong đó: + Sản lượng đánh bắt: 625 tấn

      + Sản lượng nuôi trồng: 623 tấn

5. Thu nhập bình quân đầu người 56 triệu/người/năm

6. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,5%

7. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ≤1%

8. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng <5%

9. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 97%

10. Tạo việc làm mới 190 người; Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo 66%

11. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch 95%

12. Tỷ lệ hộ dân thực hiện thu gom rác thải 96,3%; tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt 30%

2. Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thực hiện đúng quy trình theo tiêu chuẩn ISO; phấn đấu trên 98% hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của UBND xã được giải quyết đúng hạn;

3. Phấn đấu trên 90% ý kiến phản ánh từ Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh của tỉnh được xử lý đúng hạn;

4. Triển khai hiệu quả việc thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính:

100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa hiện đại xã; các bộ phận thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Thực hiện 100% số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Phấn đấu tối thiểu 50% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ cơ quan; giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử.

5. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95% khi thực hiện giao dịch thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ xã;

6. Phấn đấu giải quyết đạt trên 87% đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND xã;

7. 100% ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện có quy định thời hạn hoàn thành được theo dõi, đôn đốc; trên 85% ý kiến chỉ đạo thực hiện đúng hạn;

8. 100% các văn bản điện tử của UBND xã (ngoại trừ các văn bản mật) được ký số và luân chuyển trên môi trường mạng;

9. 100% các bộ phận chuyên môn sử dụng Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp. 100% cán bộ, công chức xã sử dụng Thư điện công vụ;

10. Tiếp tục triển khai hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã.

Tập tin đính kèm:
UBND xã Vinh Hưng
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.905.228
Truy cập hiện tại 171