Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Quy định khu vực khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến
Ngày cập nhật 27/10/2023

UBND huyện ban hành Kế hoạch số: 69 /KH-UBND, ngày 15 tháng 3 năm 2023 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnhQuy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND đến các tổ chức, cá nhân liên quan hoạt động chăn nuôi trên địa bàn huyện nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực, đưa công tác quản lý chăn nuôi đi vào nề nếp, từng bước sắp xếp các cơ sở chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi được quy định trong Nghị quyết phải di dời đến địa điểm phù hợp hoặc ngừng hoạt động chăn nuôi, giúp cho ngành chăn nuôi phát triển bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và dịch bệnh.

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND kịp thời, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong quá trình thực hiện.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các Phòng, ban, ngành và các địa phương trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND.

- Quá trình thực hiện phải đảm bảo phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa các Phòng, ban, ngành và địa phương; thực hiện chính sách đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng nội dung và lộ trình thực hiện Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND.

Nội dung thực hiện:

1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND

2. Rà soát, thống kê cơ sở/hộ chăn nuôi, tổng đàn vật nuôi, cơ sở nuôi chim yến (nhà yến) nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi

3. Xây dựng Kế hoạch, lộ trình thực hiện việc di dời và hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi theo quy định tại Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi chim yến

5. Thực hiện chế tài, xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức, các nhân có hành vi vi phạm hành chính về chăn nuôi

* KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch được bố trí phù hợp với khả năng cân đối ngân sách hằng năm trong dự toán của các cơ quan, đơn vị và các địa phương theo quy định Luật Ngân sách nhà nước.

- Kinh phí hỗ trợ chính sách di dời cơ sở chăn nuôi, nhà nuôi chim yến ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi áp dụng theo quy định tại Điều 4, Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND.

Cụ thể:

+ Đối với chăn nuôi quy mô nông hộ: dưới 10 đơn vị vật nuôi (dưới 5 tấn khối lượng vật nuôi sống): Mức hỗ trợ 3.000.000 đồng/hộ (ba triệu đồng/hộ).

+ Đối với trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ: từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi (từ 5 tấn đến dưới 15 tấn khối lượng vật nuôi sống): Mức hỗ trợ 7.000.000 đồng/trang trại (bảy triệu đồng/trang trại).

+ Đối với trang trại chăn nuôi quy mô vừa: từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi (từ 15 tấn đến dưới 150 tấn khối lượng vật nuôi sống): Mức hỗ trợ 12.000.000 đồng/trang trại (mười hai triệu đồng/trang trại).

+ Đối với trang trại chăn nuôi quy mô lớn: từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên (từ 150 tấn khối lượng vật nuôi sống trở lên): Mức hỗ trợ 17.000.000 đồng/trang trại (mười bảy triệu đồng/trang trại).

+ Đối với nhà yến, mức hỗ trợ 20.000.000 đồng/nhà (hai mươi triệu đồng/nhà).

- Nguồn kinh phí thực hiện Nguồn kinh phí hỗ trợ chính sách di dời cơ sở chăn nuôi, nhà nuôi chim yến ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh 70%, ngân sách huyện 30%.

* ĐIỀU KIỆN, NGUYÊN TẮC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN HỖ TRỢ

1. Điều kiện hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi:

Cơ sở chăn nuôi phải di dời hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi, có xác nhận của chính quyền địa phương trước ngày Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại khoản 1, mục V của Kế hoạch này, có kê khai hoạt động chăn nuôi với Uỷ ban nhân dân cấp xã tại nơi xây dựng cơ sở chăn nuôi di dời đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2025.

2. Nguyên tắc hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi:

Hỗ trợ một phần chi phí cho việc tháo dỡ, phá hủy, vận chuyển chuồng trại chăn nuôi.

- Chính sách hỗ trợ được thực hiện sau khi cơ sở chăn nuôi hoàn thành việc tháo dỡ, di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi có xác nhận của chính quyền địa phương.

- Mỗi cơ sở thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết 24/2022/NQHĐND chỉ được hỗ trợ một lần.

- Ngoài chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND, các đối tượng hỗ trợ được ưu tiên hưởng các chính sách khác của Trung ương, của tỉnh theo quy định nhưng không trùng lắp về nội dung hỗ trợ. Trường hợp trong cùng thời điểm và cùng một nội dung hỗ trợ có nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau, đối tượng thụ hưởng được lựa chọn chính sách hỗ trợ có lợi nhất. 3. Trình tự thực hiện hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi:

- Các cơ sở trong diện phải di dời hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi đăng ký tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và có xác nhận của chính quyền địa phương (Theo mẫu số 01 đính kèm).

- Kê khai hoạt động chăn nuôi với Uỷ ban nhân dân cấp xã tại nơi xây dựng cơ sở chăn nuôi di dời đến (Theo mẫu số 02 đính kèm).

- Căn cứ báo cáo của UBND các xã, thị trấn, UBND huyện thành lập hội đồng gồm các ngành và địa phương có liên quan kiểm tra, tổ chức thẩm định và quyết định hỗ trợ theo thẩm quyền.

* CÁC QUY ĐỊNH VỀ KHU VỰC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI, KHU VỰC NUÔI CHIM YẾN

1. Quy định khu vực không được phép chăn nuôi Khu vực không được phép chăn nuôi bao gồm:

- Khu dân cư tập trung, trung tâm văn hóa, y tế, công sở, trường học, chợ, cơ sở tín ngưỡng, di tích, đền đài tưởng niệm, nhà lưu niệm, bến cảng, khu quy hoạch du lịch, khu công nghiệp: Cách 100 mét. 

- Khu vực dọc tuyến quốc lộ: Cách 100 mét từ lộ giới.

- Khu vực dọc tuyến tỉnh lộ: Cách 50 mét từ lộ giới.

- Khu vực dọc các sông: Sông Nong, sông Truồi, sông Cầu Hai, sông Nước Ngọt, sông Thừa Lưu, sông Bù Lu,…: Cách 100 mét từ bờ.

- Khu vực ven biển, đầm Cầu Hai, đầm Lập An: Cách 100 mét từ bờ.

2. Quy định vùng nuôi chim yến

a) Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực được quy định tại khoản 1, mục V của Kế hoạch này và các địa bàn thuộc khu công nghiệp, khu kinh tế.

b) Cơ sở nuôi chim yến phải tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý nuôi chim yến được quy định cụ thể như sau:

- Nhà yến, trang thiết bị sử dụng cho hoạt động nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến;

- Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động nuôi chim yến, có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Có hồ sơ ghi chép và lưu trữ thông tin về hoạt động nuôi chim yến, sơ chế, bảo quản tổ yến bảo đảm truy xuất được nguồn gốc sản phẩm chim yến;

- Thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến có cường độ âm thanh đo tại miệng loa không vượt quá 70 dBA (đề xi ben A); thời gian phát loa phóng để dẫn dụ chim yến từ 5 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày;

- Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày 05 tháng 3 năm 2020 (ngày Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) nhưng không đáp ứng quy định tại điểm a, khoản 2, mục V của Kế hoạch này thì phải giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới; nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 m thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh;

- Không săn bắt, không dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích nuôi chim yến để khai thác tổ yến, nghiên cứu khoa học.

c) Khuyến khích tổ chức, cá nhân tự di dời cơ sở nuôi chim yến hoạt động trước ngày Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND có hiệu lực và không thuộc vùng nuôi chim yến. Trường hợp không di dời thì phải giữ nguyên hiện trạng và phải đảm bảo theo quy định tại điểm b, khoản 2, mục V của Kế hoạch này.

(Thông tin chi tiết Kế hoạch và Nghị quyết xem tệp đính kèm)

Tập tin đính kèm:
vinhhung.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.908.596
Truy cập hiện tại 750