Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công khai, niêm yết
Kết quả khảo sát, mức độ hài lòng cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ xã quý I năm 2024(05/12/2023- 04/3/2024): - Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả: 300 hồ sơ - Tổng số phiếu khảo sát thăm dò: Phát ra 268 phiếu, thu vào 215 phiếu (215 phiếu hợp lệ).
Ngày 02/02/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 362/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, thực hiện sửa đổi, bổ sung 04 TTHC cấp xã và...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Theo đó, có 02 TTHC bị bãi bỏ, đó là: Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (1.000954) Thủ tục xét...
Ngày 09 tháng 01 năm 2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan thực hiện gồm Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và...
Ngày 30/12/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3197/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Luật khiếu nại năm 2011; Luật tố cáo năm 2018; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. UBND xã Vinh Hưng thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2024 như sau: 1. Lãnh đạo xã tổ chức tiếp công dân...
Ngày 12 tháng 01 năm 2024 UBND đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND Vinh Hưng về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của UBND xã Vinh Hưng          
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  (Kèm theo Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày  11 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Ngày 18/7/2023 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1722/QĐ-UBND về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn tình. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục 1.850 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần (bao gồm: 783 dịch...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.919.948
Truy cập hiện tại 2.031