Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công khai, niêm yết
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  (Kèm theo Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày  11 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Ngày 18/7/2023 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1722/QĐ-UBND về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn tình. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục 1.850 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần (bao gồm: 783 dịch...
Ngày 10/7/2023, UBND tỉnh TT Huế đã ban hành Quyết định số 1636/QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Chi tiết tại file đính kèm: 
Ngày 10/7/2023, UBND tỉnh TT Huế đã ban hành Quyết định số 1637/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Luật khiếu nại năm 2011; Luật tố cáo năm 2018; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. UBND xã Vinh Hưng thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2023 như sau:
Ngày 24/5/2023 UBND tỉnh TT Huế đã ban hành Quyết định số 1164/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Ngày 23/5/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1160/QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ Hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;   
Kết quả khảo sát, mức độ hài lòng cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ xã 6 tháng đầu năm 2023 (05/12/2022- 04/6/2023) - Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả: 831 hồ sơ   - Tổng số phiếu khảo sát thăm dò: Phát ra 831 phiếu, thu vào 620 phiếu (615 phiếu hợp lệ).
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2023 về phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.856.882
Truy cập hiện tại 1.892