Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của UBND xã Vinh Hưng
Ngày cập nhật 13/09/2023

 

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

 

NỘI DUNG

QUYẾT TOÁN

NỘI DUNG CHI

QUYẾT TOÁN

TỔNG SỐ THU

13.875.323.796

TỔNG SỐ CHI

13.875.323.796

I.Các khoản thu xã hưởng 100%

512.367.929

I.Chi đầu tư

3.681.644.000

II.Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ

1.768.383.958

II.Chi thường xuyên

6.975.404.727

III. Thu bổ sung

10.058.167.000

III. Chi chuyển nguồn của ngân sách xã sang năm sau (nếu có)

3.205.743.969

- Bổ sung cân đối

3.397.472.000

 

- Bổ sung có mục tiêu

6.660.695.000

 

 

IV. Thu kết dư ngân sách năm trước

 

IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên

12.531.100

V. Thu viện trợ

 

 

 

VI. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang của ngân sách xã (nếu có)

VII. Thu để lại quản lý qua NS

1.464.804.909

71.600.000

 

 

Kết dư ngân sách

 

 

 

 

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: 1000 đồng

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

QUYẾT TOÁN

SO SÁNH (%)

THU NSNN

THU NSX

THU NSNN

THU NSX

THU NSNN

THU NSX

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

 

TỔNG THU

4.241.000

4.241.000

10.421.608,778

9.620.552,853

245

143

I

Các khoản thu 100%

371.000

371.000

851.940,001

851.149,027

229

229

 

Phí, lệ phí

38.000

38.000

15.387

15.387

40,5

40,5

 

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

160.000

160.000

325.557

325.557

203,5

203,5

 

Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

Thu phạt, tịch thu khác theo quy định

 

 

 

 

 

 

 

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định

 

 

 

 

 

 

 

Đóng góp của nhân dân theo quy định

 

 

 

 

 

 

 

Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

Thu khác

60.000

60.000

179.214,473

171.423,929

298,7

285,7

II

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)

6.204.000

1.964.000

3.164.320,942

1.768.383,958

161,1

158,5

1

Các khoản thu phân chia

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

2.000

2.000

8.296,222

8.296,222

414,8

414,8

 

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình

 

 

 

 

 

 

 

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh

33.000

33.000

44.000

44.000

133,33

133,33

 

-Thuế GTGT thu từ cá nhân, hộ kinh doanh

829.000

829.000

1.076.644,233

1.076.644,233

129,9

129,9

 

-Thuế sử dụng đất

5.300.000

1.060.000

1.744.921,23

348.984,246

164,6

164,6

 

-Thuế tiêu thụ đặc biệt

0

0

1.600

1.600

 

 

 

-Thu lệ phí trước bạ nhà đất

40.000

40.000

288.859,257

288.859,257

722,1

722,1

2

Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

III

Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

 

 

 

 

 

 

IV

Thu chuyển nguồn

 

 

1.464.804,909

1.464.804,909

 

 

V

Thu kết dư ngân sách năm trước

 

 

 

 

 

 

VI

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.843.000

2.843.000

6.928.826

6.928.826

244

244

 

- Thu bổ sung cân đối

3.341.000

3.341.000

3.397.472

3.397.472

102

102

 

- Thu bổ sung có mục tiêu

 

 

6.660.695

6.660.695

 

 

 

16

Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

 

 

 

3.205.743,969

 

3.205.743,969

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
vinhhung.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.057.675
Truy cập hiện tại 421