Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông báo tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Phú Lộc năm 2022
Ngày cập nhật 10/08/2022
Thực hiện Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Phú Lộc năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã như sau:
I. Nhu cầu và vị trí cần tuyển dụng

1. Số lượng cần tuyển: 05 người.

2. Vị trí cần tuyển dụng: có chỉ tiêu cụ thể kèm theo.

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

- Có một Quốc tịch là Quốc tịch Việt Nam; 

- Đủ 18 tuổi trở lên; 

- Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Không trong thời gian bị quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; không bị dị dạng, dị tật; không nói lắp, nói ngọng.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức: 

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III.  PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG,  ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Phương thức tuyển dụng

Tổ chức tuyển dụng thông qua thi tuyển theo quy định của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

2. Ưu tiên trong tuyển dụng

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

d) Trường hợp người dự thi tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN

Thi tuyển công chức cấp xã được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trắc nghiệm trên giấy.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút;

b) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên;

c) Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2;

đ) Việc chấm thi vòng 1 trên giấy được thực hiện như sau:

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thành việc chấm thi vòng 1;

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 phải công bố kết quả điểm thi để người dự tuyển biết và thông báo việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày sau ngày thông báo kết quả điểm thi trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện;

Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo để người dự tuyển được biết;

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn trong quá trình tổ chức chấm thi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định kéo dài thời hạn thực hiện các công việc trên nhưng không quá 15 ngày.

e) Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thông báo triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện dự thi vòng 2;

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập người dự tuyển được tham dự vòng 2 thì phải tổ chức thi vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Thi phỏng vấn

c) Thời gian thi: Mỗi thí sinh 30 phút;

d) Thang điểm: 100 điểm.

3. Nội dung ôn tập: Ủy ban nhân dân huyện sẽ Hướng dẫn nội dung ôn tập sau.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển

4.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển.

 3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

V. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

1. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu phát hành kèm theo Thông báo nàykể từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 01/9/2022 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ huyện Phú Lộc (Số 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế - Điện thoại: 0234.3871485).

          - Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận Phòng Nội vụ huyện Phú Lộc hoặc gửi theo đường bưu chính.

- Trường hợp người đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu chính thì thời điểm đăng ký dự tuyển được xác định theo dấu bưu điện.

Ghi chú: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí tuyển dụng, nếu người dự tuyển nộp 02 Phiếu dự tuyển vào 02 vị trí tuyển dụng sẽ không đưa vào danh sách dự tuyển.

- Lệ phí dự thi tuyển: Mức thu theo quy định cụ thể như sau:

STT

Nội dung thu

Mức thu

(đồng/thí sinh/lần dự thi)

*

 Phí dự thi tuyển công chức

 

Dưới 100 thí sinh

500.000

 

Từ 100 đến dưới 500 thí sinh

400.000

 

Từ 500 thí sinh trở lên

300.000

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

1. Thời gian tổ chức tuyển dụng: trong quý III năm 2022.

- Dự kiến thời gian hoàn thành Kế hoạch: tháng 10 năm 2022.

2. Địa điểm tổ chức thi tuyển: có thông báo cụ thể sau.

 

Tập tin đính kèm:
phuloc.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.250.684
Truy cập hiện tại 62